Tamara Van San | Exo Skeleton 2018

Tamara Van San

Exo Skeleton - 2018

Year:2018
Size62.00 x 40.00 x 45.00 cm
Available:For sale
Enquire about this work

Exo Skeleton

Glazed ceramics